ผู้เขียน หัวข้อ: ความเป็นมาและการพัฒนาระบบ  (อ่าน 7674 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ ไท อุบล

 • ผู้รู้จักให้ ยอ่มเป็นที่รัก
 • Administrator
 • มือสมัครเล่น
 • *****
 • กระทู้: 38
ความเป็นมาและการพัฒนาระบบ
« เมื่อ: 16 กันยายน 2016, :19:32:57 pm »
ความเป็นมาและการพัฒนาระบบ
หลักการ
           ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 ให้ความเห็นชอบตามที่ ก.พ.ร.เสนอเพื่อให้ส่วนราชการ จัดทำข้อตกลว่าด้วยผลงานและการประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 25245 (ฉบับที่ 5) มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการขอให้ส่วนราชการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยผลงานและการประเมินผลตาม กรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยจัดให้มีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมกับรัฐมนตรี มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และได้ดำเนินการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบตัวชี้วัดชัดเจนทุกตัวชี้วัด การดำเนินตามตัวชี้วัดดังกล่าวจะต้องวัดผลการดำเนินงานระดับสถานศึกษาระดับ เขตพื้นที่การศึกษา และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ระบบรายงานผลการปฎิบัติราชการ
 วัตถุประสงค์ของระบบ
           เพื่อ ให้ส่วนราชการในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรวมทั้งสามารถปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของ กลยุทธ์ได้บรรลุผลตามเป้าหมาย

โปรแกรมที่ทางทีมงานพัฒนาขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้กับวงการศึกษาทั่วไทยแบบฟรีๆ

 ระบบรายงานตัวชี้วัดตามกลยุทธ์  Action  plan  Report  System (ARS)
 • ระบบรายงานตัวชี้วัดตามกลยุทธ์  Action  plan  Report  System (ARS)  คือ  ระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ
 • สำหรับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการอย่างเป็นระบบ
 • ระบบจะประมวลผลเพื่อให้ได้คะแนนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
  ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  KPI  Report  System (KRS)
 • ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  KPI  Report  System (KRS) คือ ระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัตืราชการและจัดเก็บข้อมูลของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • สำหรับให้สำนักส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ
 • ระบบจะประมวลผลเพื่อให้ได้คะแนนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยอัตโนมัติและแสดงข้อมูลแบบ Real Time
  ระบบ Area Management Support System (AMSS)
 • ระบบ Area Management Support System (AMSS) คือ ระบบสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • สำหรับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดเก็บข้อมูลโดยตรงกับสถานศึกษาเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้ในการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา และของสถานศึกษาในสังกัด
  ระบบ Area Management Support System (AMSS++)

 
 • สำหรับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้สารสนเทศในการบริหารงานในเขตพื้นที่ 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ
  ระบบ School Management Support System (SMSS)

 • ระบบ School Management Support System (SMSS) คือ ระบบสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
 • สำหรับให้สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตืงาน และสำหรับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำไปใช้ประโยชน์สำหรับการรายงาน / ประมวลผลการปฏิบัติงาน
 

ระบบ  Provincial Management Support System (PMSS)

 • ระบบ Provincial Management Support System (PMSS) คือ ระบบสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 • สำหรับให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการรายงาน / ประมวลผลการปฏิบัติงาน
 

ระบบ Regional Management Support System (RMSS)

 • ระบบ Regional Management Support System (RMSS) คือ ระบบสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค
 • สำหรับให้สำนักงานศึกษาธิการภาคต่างๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์สำหรับการรายงาน / ประมวลผลการปฏิบัติงาน
 

 8) 8) 8) 8)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2019, :15:32:33 pm โดย ไท อุบล »
วันนี้คุณยิ้มให้ใครหรือยัง