ความเป็นมา > ความเป็นมาของโครงการ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวารินชำราบ

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ:


สภาพทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลทั่วไป
-  โรงเรียนวารินชำราบ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 1 บ้านท่าข้องเหล็ก ตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 -  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ)
 -  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 -  กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนวารินชำราบ จัดระบบการจัดเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 ระดับ
     1.   ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
     2.   ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวารินชำราบ มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจำนวน  5  ตำบล
     1.   ตำบลคำน้ำแซบ
     2.   ตำบลบุ่งหวาย
     3.   ตำบลห้วยขะยุง
     4.   ตำบลแสนสุข
     5.   ตำบลโนนผึ้ง
ประวัติโรงเรียนวารินชำราบ ประวัติโดยสังเขป  โรงเรียนวารินชำราบ มีเนื้อที่ประมาณ 32 ไร่เศษ ตั้งอยู่ถนนศรีสะเกษ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2499 เดิมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบเปิดสอนระดับ ม.ต้น ปี พ.ศ. 2504 เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปีพ.ศ.2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนวารินชำราบเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ. 2521ได้ย้ายสถานที่มาตั้งอยู่ ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านท่าข้องเหล็ก ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชราชธานี บนพื้นที่ 28 ไร่เศษและต่อมานางประมัย สุกะวัฒน์ คหบดีของชุมชนได้มอบที่ดิน จำนวน 4 ไร่ เพื่อการศึกษา รวมพื้นที่ตั้งโรงเรียน ประมาณ 32 ไร่เศษ

พ.ศ. 2522 ชุมชนบริจาคทรัพย์และแรงงานก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
พ.ศ. 2524 ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียน ณ โรงเรียนแห่งใหม่
พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษาอนุมัติเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2535 เปิดโรงเรียนสาขา โรงเรียนวารินชำราบ ที่ตำบลสว่าง อำเภอวารินชำราบ จังวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. 2540  กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนวารินชำราบ(สาขา)เป็นโรงเรียนสว่างวีรวงศ์ กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์
พ.ศ. 2546  ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุม100/27 จำนวน 1 หลัง ราคา 4,700,000 บาท
พ.ศ. 2549  งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 316 ปรับปรุง งบประมาณ 14 ล้านบาท  ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ตามโครงการทดลองร่วมจัดการศึกษา  ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กับ สำนักงานนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 120 เครื่อง

  อาคารเรียนและอาคารประกอบ
1 อาคารเรียนถาวร แบบ 216 ล (ปรับปรุง 29)1 หลัง 
 2 อาคารเรียนถาวร แบบ 216 ค.1 หลัง 
 3 อาคารเรียนถาวร แบบ 318 (ปรับปรุง)1 หลัง 
 4 อาคารเรียนชั่วคราว1 หลัง 
 5 อาคารเรียนกึ่งถาวร1 หลัง 
6 หอประชุม - โรงอาหาร 1 หลัง 
7 หอประชุม 100/271 หลัง 
 8 โรงฝึกงาน2 หลัง 
 9 บ้านพักครู7 หลัง 
10 ห้องน้ำห้องส้วม4 หลัง 
 11 บ้านพักนักการภารโรง2 หลัง
  สนามกีฬา 1.  สนามฟุตบอล 1 แห่ง
2.  สนามบาสเกตบอล 1 แห่ง
3.  สนามวอลเลย์บอล 1 แห่ง
4.  สนามเปตอง 4 แห่ง ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน
     
เรียนเด่น  เป็นนักกีฬา  สามัคคี  มีมารยาท
 
อักษรชื่อย่อโรงเรียน
            

คติพจน์ของโรงเรียน

สวิชาโน ภวํ โหติ : ผู้รู้ดี คือ ผู้เจริญ

สีประจำโรงเรียน


สีเหลือง หมายถึง ความสว่าง
สีดำ หมายถึง ความหนักแน่น อดทน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
   

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

     โรงเรียนวารินชำราบชำราบมีระยะทางห่างจากหน่วยราชการที่สำคัญ ดังนี้
- จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
- ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ ประมาณ 2 กิโลเมตร     
   
ผู้บริหารปัจจุบัน นายศิวฤทธิ์  สุตะพันธ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
   

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version