ความเป็นมา > ความเป็นมาของโครงการ

ความเป็นมาของโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ:
ประวัติความเป็นมาของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนวารินชำราบ                  ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “ การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น  ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม  ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ทำให้รู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง  จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”
                โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้สนองพระราชดำริ โดยจัดทำโครงการ
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”   เพื่อเป็นสื่อให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือแหล่งรวบรวมพืชพรรณไม้ต่าง ๆ  ที่มีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสม  ในสภาพที่คล้ายกับถิ่นอาศัยเดิมใช้เป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณได้  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  เพื่อเป็นสื่อให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์  ความสวยงาม  อันก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป  นอกจากนี้กิจกรรมทั้งหลายสามารถดำเนินการได้ในพื้นที่โรงเรียน  เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่าง   ความเป็นมาของกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนวารินชำราบ  โรงเรียนวารินชำราบได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก และได้รับการตอบรับเข้าเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เมื่อวันที่  7   พฤษภาคม  พ.ศ.  2539  ได้เลขสมาชิก  เป็น  7-34190-001    ขณะนั้นมี นายอิทธิพล   ทองปน  เป็นผู้อำนวยการ   ขณะนี้ มีนายพิทยา  รักพรหม เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนวารินชำราบ  และได้มีการพัฒนาเรื่อยมาตามองค์ประกอบทั้ง  5
                งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้รับพระราชทานป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่  1  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2546  และได้แสดงนิทรรศการ ที่สนามเสือป่า ในช่วงวันที่ 9 – 16  พฤษภาคม  2546 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะมีพระชนมายุ  48  ชันษา และ ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกล้วยน้ำว้า ได้แสดงนิทรรศการในหัวข้อเรื่อง “ธรรมชาติแห่งชีวิต”
                ได้รับเชิญให้ร่วมนำเสนอผลงาน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และให้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในภาคโปสเตอร์  โดยรายงานผลการศึกษาพืช “กล้วยน้ำว้า”  พร้อมสรุปผลการศึกษาเป็นรูปเล่ม พร้อมโปสเตอร์ “สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว” ในระหว่างวันที่   19 – 25   ตุลาคม   2548   ณ  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  คลองไผ่  ตำบลคลองไผ่  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และให้นำเสนอผลงานทางวิชาการ   โดยรายงานผลการศึกษาพืช “กล้วยน้ำว้า”  ในหัวข้อ “ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ในระหว่างวันที่    26   ตุลาคม   2550 – วันที่  6  พฤศจิกายน 2550   ณ  พิพิธภัณฑ์เกาะและทะเลไทย ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version