ความเป็นมา > กิจกรรมทั้ง 8 ของโครงการฯ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช

(1/1)

ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง:

 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
                กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช มีเป้าหมายที่จะปกปักพื้นที่ป่าธรรมชาติ นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ป่าในสถาบันการศึกษา ป่าในศูนย์วิจัยและสถานีทดลอง ป่าที่ประชาชนร่วมใจกันปกปัก ซึ่งเมื่อรักษาป่าธรรมชาติไว้ก็จะรักษาพันธุกรรมดั้งเดิมในแต่ละพื้นที่ โดยมีเป้าหมายให้มีกระจายทั่วประเทศในทุกเขตพรรณพฤกษชาติ
                ในการปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในป่าของสถาบันการศึกษา ได้สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ จัดทำโครงการปกปักป่าของสถาบัน ทำการสำรวจ ทำรหัสประจำต้น และขึ้นทะเบียนพันธุกรรมในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น
ในการปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในป่าจังหวัด  ส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ ได้ทูลเกล้าฯถวาย เช่น พื้นที่ในจังหวัดชุมพร  พื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น
     

พื้นที่เป้าหมายของโครงการฯ
 
* พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ เช่น หมู่เกาะแสมสาร สัตหีบ ชลบุรี เกาะในความรับผิดชอบกองทัพเรือที่โครงการฯ ไปดำเนินการ
* พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  กอง การเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   เขาวังเขมร  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี
* พื้นที่สร้างป่าตามแนวพระราชดำริฯ และป่าพันธุกรรมพืช ทับลาน ครบุรี
* พื้นที่หนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
* พื้นที่โครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
* พื้นที่โครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
* พื้นที่เขื่อนใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 13 เขื่อนทั่วประเทศ  เนื้อที่รวม  30,850 ไร
*
*   เขื่อนภูมิพล
*   เขื่อนสิริกิติ์
*   เขื่อนศรีนครินทร์
*   เขื่อนท่าทุ่งนา
*   เขื่อนวชิราลงกรณ์
*   เขื่อนรัชชประภา
*   เขื่อนบางลาง
*   เขื่อนอุบลรัตน์
*   เขื่อนสิรินธร
*   เขื่อนจุฬาภรณ์
*   เขื่อนน้ำพุง
*   เขื่อนห้วยกุ่ม
*   โรงไฟฟ้าลำตะคอง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version