แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ผู้ดูแลระบบ

หน้า: 1 [2]
16

 
 
~ คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ~
    สามารถดาวน์โหลด องค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
 
องค์ประกอบที่ ๑  I  องค์ประกอบที่ ๒I  องค์ประกอบที่ ๓Iองค์ประกอบที่ ๔Iองค์ประกอบที่ ๕

17
  สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทำการเก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมีพืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบ
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ งานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา

      วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร
  ผลของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 
  •   เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร
  •   มีข้อมูลการเรียนรู้ทรัพยากรที่สามารถสื่อกันได้ทั่วประเทศ
  •   มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและปัญญา
  •   เกิดนักอนุรักษ์ พัฒนาบนฐานคุณธรรม
  •   เสริมสร้างการเรียนรู้บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

18
 8) 8) 8) 8) 8)
ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ขอบคุณทุกท่านที่แวะเยี่ยม ชม และให้กำลังใจ

ทีมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวารินชำราบ


 :'( :'( :'( :'( :'(

19
ความเป็นมาของโครงการ / คณะทำงาน
« เมื่อ: 12 มิถุนายน 2013, 14:14:40 pm »
คณะทำงาน

20
ประวัติความเป็นมาของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนวารินชำราบ
 
                ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “ การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น  ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม  ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ทำให้รู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง  จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”
                โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้สนองพระราชดำริ โดยจัดทำโครงการ
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”   เพื่อเป็นสื่อให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือแหล่งรวบรวมพืชพรรณไม้ต่าง ๆ  ที่มีชีวิต  จัดปลูกตามความเหมาะสม  ในสภาพที่คล้ายกับถิ่นอาศัยเดิมใช้เป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณได้  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  เพื่อเป็นสื่อให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์  ความสวยงาม  อันก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป  นอกจากนี้กิจกรรมทั้งหลายสามารถดำเนินการได้ในพื้นที่โรงเรียน  เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่าง   ความเป็นมาของกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนวารินชำราบ  โรงเรียนวารินชำราบได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก และได้รับการตอบรับเข้าเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เมื่อวันที่  7   พฤษภาคม  พ.ศ.  2539  ได้เลขสมาชิก  เป็น  7-34190-001    ขณะนั้นมี นายอิทธิพล   ทองปน  เป็นผู้อำนวยการ   ขณะนี้ มีนายพิทยา  รักพรหม เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนวารินชำราบ  และได้มีการพัฒนาเรื่อยมาตามองค์ประกอบทั้ง  5
                งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้รับพระราชทานป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่  1  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2546  และได้แสดงนิทรรศการ ที่สนามเสือป่า ในช่วงวันที่ 9 – 16  พฤษภาคม  2546 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะมีพระชนมายุ  48  ชันษา และ ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกล้วยน้ำว้า ได้แสดงนิทรรศการในหัวข้อเรื่อง “ธรรมชาติแห่งชีวิต”
                ได้รับเชิญให้ร่วมนำเสนอผลงาน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และให้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในภาคโปสเตอร์  โดยรายงานผลการศึกษาพืช “กล้วยน้ำว้า”  พร้อมสรุปผลการศึกษาเป็นรูปเล่ม พร้อมโปสเตอร์ “สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว” ในระหว่างวันที่   19 – 25   ตุลาคม   2548   ณ  ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  คลองไผ่  ตำบลคลองไผ่  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และให้นำเสนอผลงานทางวิชาการ   โดยรายงานผลการศึกษาพืช “กล้วยน้ำว้า”  ในหัวข้อ “ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ในระหว่างวันที่    26   ตุลาคม   2550 – วันที่  6  พฤศจิกายน 2550   ณ  พิพิธภัณฑ์เกาะและทะเลไทย ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

หน้า: 1 [2]