การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] แบบทดสอบก่อนปลายภาคเรียนที่ 2 รายวิชาการโปรแกรม ระดับชั้น ม.6/4

[2] แบบทดสอบก่อนปลายภาคเรียนที่ 2 รายวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ระดับชั้น ม.6/4

[3] แบบทดสอบก่อนปลายภาคเรียนที่ 2 รายวิชาการโปรแกรม 2 ม.3/3-4

[4] ใบความรู้รายวิชา การโปรแกรม ระดับชั้น ม.6/4

[5] ใบความรู้รายวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ระดับชั้น ม.6

[6] ใบความรู้รายวิชาการโปรแกรม 2 ระดับชั้น ม.3/3-4

[7] เกมส์ Excel

[8] หลักสูตร 51 ม.ปลาย

[9] หลักสูตร 51 ม ต้น

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version