แผนการจัดการเรียนรู้

หัวข้อ

(1/1)

[1] ยุพิน คำบุญมา - คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

[2] ครูพัชราภรณ์ บรรลือ แบบฝึกทักษะคิด สาระ:ภูมิศาสตร์

[3] ครูนวลฉวีวรรณ คำศรี - โครงงาน

[4] ครูสำรวย ไชยมาตย์ - รายวิชา ง40286 พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ

[5] ครูนุชลักษณ์ หงษ์ทอง - รายวิชา ว 40242 ชีววิทยา 2

[6] ครูนงยันต์ ขัมภรัตน์ - ว30201 ฟิสิกส์ 1

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version