ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนในฝัน

หัวข้อ

(1/1)

[1] อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์

[2] อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GSP และการนำกระบวนการวิจัยสู่ห้องเรียน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version