กลุ่มบริหารวิชาการ

หัวข้อ

(1/1)

[1] ถ่ายทอดสด เรื่อง "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

[2] ผลสอบจัดห้องเรียน

[3] แบบฟอร์มประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน

[4] ฟอร์มแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

[5] โครงสร้างแผนการเรียนปี 2554

[6] ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2553

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version