ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน > ศูนย์พัฒนากิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สพม. 29

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Flip Album Pro

(1/1)

ครูโอ๊ต:
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Flip Album Pro

ศูนย์พัฒนากิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Flip Album Pro ขึ้นในวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2554
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดเอกสารตอบรับจากลิงค์ข้างล่างนี้ครับ
หรือสามารถโพสต์แจ้งรายชื่อได้ที่นี่เลยครับ

ครูโอ๊ต:
รายชื่อและโรงเรียนที่แจ้งเข้าร่วมแล้ว

1   นายไพศาล  ปวงสุข           เสียมทองพิทยาคม
2   นายชัชวาลย์  สาระวรรณ   เสียมทองพิทยาคม
3   นายจักรี  บุญประสิทธิ์   สหธาตุศึกษา
4   นายณรงค์ศักดิ์  จันทะรักษา  พังเคนพิทยา
5   นายวีระยุทธ  เดชพันธ์   พังเคนพิทยา
6   นางศิวกร  พรหมลี           ศรีน้ำคำศึกษา
7   นายสุริยา  บุญมาชู           ศรีน้ำคำศึกษา
8   นางสาวรัชนี  พรหมดี   ห้วยขะยุงวิทยา
9   นางชฎาพร  เขียวศรี   ห้วยขะยุงวิทยา
10   นางรัชณีกร  ทาสมบูรณ์   ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
11   นางมนัญชยา หาระชัย   ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
12   นางสาวอระศรี  หินนาค   สะพือวิทยาคาร
13   นางสาวมัสยา  สุวรรณกูฎ   สะพือวิทยาคาร
14   นายรัฐพล  คำแก่น           น้ำยืนวิทยา
15   นางสายสุดา  กุลเกลี้ยง   น้ำยืนวิทยา
16   นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์   นาจะหลวย
17   นายสมพร  ทองใบ          นาจะหลวย
18    นางสาวชนัญชิดา พยารัตน์  นากระเเซงศึกษา
19    นางสาวธนิตา   พรมมาโฮม  นากระเเซงศึกษา
20   นางสาวจิรัชดา  รื่นรมย์    บ้านไทยวิทยาคม
21   นางสาวเวียงคำ  วงศ์คูณ   บ้านไทยวิทยาคม
22   ปราณีย์  บุญณราช           ตาลสุมพัฒนา
23   ชลธิรา  พลราช               ตาลสุมพัฒนา
24   นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด  โพธิ์ไทรพิทยาคาร
25   นางสาวเกษศิรินทร์  กลิ่นหอม โพธิ์ไทรพิทยาคาร

ครูสุพิศ:
ตัวอย่างภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Flip Album Pro > ชุดที่ 1

ดาวน์โหลดที่นี่ครับ


ตัวอย่างภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรม Flip Album Pro > ชุดที่ 2

ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version