กระดานข่าว...โรงเรียนวารินชำราบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ => พลศึกษาและสุขศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: wallapa ที่ วันที่ 03 ธันวาคม 2014, เวลา 11:37:45 am

หัวข้อ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ผ่านสื่อประเภท Power Point
เริ่มหัวข้อโดย: wallapa ที่ วันที่ 03 ธันวาคม 2014, เวลา 11:37:45 am
        การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน( Project Based Learning) ผ่านสื่อประเภท Presentation โปรแกรม MS  Power  Point  สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว  รายวิชา สุขศึกษาพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
              เป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่ผู้สอนนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถสมรรถนะของผู้เรียน  ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล  มุ่งสู่เตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21   เป็นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นตัวกระตุ้น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Life Long Learning ) สอดคล้องกับทฤษฎี Constructivism  ยึดหลักการของ Constructionism การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (PL) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ   ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน  ทั้งการแสวงหาความรู้  สืบค้นข้อมูล  ทั้งทักษะชีวิต  ด้านการคิดวิเคราะห์   ด้านการตัดสินใจ แก้ปัญหา  ทักษะการจัดการกับข้อมูล  ทักษะการนำเสนอผลงานผ่านสื่อเทคโนโลยี   โดยเน้นผู้เรียนให้ลงมือกระทำด้วยตนเอง  ทำให้ได้พัฒนาความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง ความสามัคคี     สามารถประยุกต์องค์ความรู้ผ่านการบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Learn to service) คือกิจกรรมการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต  พิชิตปัจจัยเสี่ยง  เป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนนำความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
             ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน   ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ และหลักการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้    คือ เชื่อมั่นในศักยภาพความสามารถผู้เรียน และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในชุมชน    นักเรียนสามารถ  Download ได้ Link   ที่www.warin.ac.th   พร้อมสื่อ   ประเภท Presentation โปรแกรม MS Power  Point ดังนี้
             บทที่ 1  ความเป็นมาของปัญหา,ความมุ่งหมายในการศึกษา  ,ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ,สมมติฐาน,ตัวแปรในการศึกษา, นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง, ประโยชน์ในการศึกษา
              บทที่ 2   เอกสารและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ศึกษา
              บทที่ 3   วิธีดำเนินการศึกษา             
              บทที่ 4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล     
              บทที่ 5  สรุปและอภิปรายผล