กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10
71
การงานอาชีพและเทคโนโลยี / ใบความรู้รายวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ระดับชั้น ม.6
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchay เมื่อ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2014, เวลา 07:56:17 am »
               ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Technology) รายวิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต แล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบทลงในสมุดแล้วส่งท้ายคาบเรียน

.....ใบความรู้.....

72
การงานอาชีพและเทคโนโลยี / ใบความรู้รายวิชาการโปรแกรม 2 ระดับชั้น ม.3/3-4
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchay เมื่อ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2014, เวลา 08:38:35 am »
               ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้รายวิชา การโปรแกรม 2 ง20216  เรื่อง ขั้นตอนการควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ แล้วให้นักเรียนทำใบงานที่มอบหมาย ส่งภายในคาบเรียน

.....ใบความรู้4.....

.....ใบความรู้5.....
73
ประชาสัมพันธ์ / อัพเกรดฟอรั่มใหม่เป็นรุ่น 2.0.9
« กระทู้ล่าสุด โดย plaza เมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม 2014, เวลา 10:56:37 am »
 8) 8) 8) 8)

สืบเนื่องจาก ตัวเดิม 2.0.2 เช็ก bug ยังเยอะอยู่ error ของ log ค่อนข้างมาก
เลยถือโอกาสช่วงปิดภาคเรียน up เป้น รุ่นใหม่ 2.0.9
ผลเป็นอย่างไร แนะนำ ติชมได้ครับ

ครูสุรพล
 8) 8) 8)

74
               ด้วยโรงเรียนวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่าน คือ 1. นางนวลศรี  ศรีแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ  2. นางนภวรรณ  โลหะสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ และ 3 นายไพโรจน์  คำแก่นกลาง  ช่างครุภัณฑ์ ชั้น3  เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โรงเรียนวารินชำราบจึงได้จัดงานมุทิตาจิตให้กับบุคลากรทั้ง 3 ท่าน ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวารินชำราบ และ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

.....ชมภาพทั้งหมด.....

75
ประชาสัมพันธ์ / การประชุมกลุ่มโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchay เมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2014, เวลา 20:51:59 pm »
              ด้วยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดให้มีการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเป้าหมายจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินสถานศึกษา ประจำปี 2557 ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ดำเนินงานได้อย่างชัดเจน ตามนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวารินชำราบ

.....ชมภาพทั้งหมด.....76
ประชาสัมพันธ์ / มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก นักศึกษาฝึประสบการณ์วิชาชีพครู
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchay เมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2014, เวลา 20:42:58 pm »
               เมื่อศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โรงเรียนวารินชำราบโดยนายศิวฤทธิ์ สุตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ ได้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ให้กับคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งได้ครบกำหนดสิ้นสุดวันฝึกประสบการณ์

.....ชมภาพทั้งหมด.....77
ประชาสัมพันธ์ / สพม.๒๙ ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)
« กระทู้ล่าสุด โดย ครูโอ๊ต เมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2014, เวลา 20:08:14 pm »
สพม.๒๙ ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการในสถานศึกษา


                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โดย ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม.๒๙ สอดรับนโยบาย สพฐ. ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้สถานศึกษานำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลชัดเจน มีแนวทางการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และได้รับเกียรติจากนายวรงค์กร บุญเต็ม รอง ผอ.สพม.๒๙ นายนิพนธ์ นนธิ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ พร้อมประธานสหวิทยาเขต ๑-๘ สพม.๒๙ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมธนา ภูมิ สพม.๒๙  และผลการประเมินเวปไซต์โรงเรียน

- ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนปทุมราชวงศา (สหวิทยาเขต ๘)
- รองชนะเลิศอันดับ๑ โรงเรียนวารินชำราบ (สหวิทยาเขต๕)
- รองชนะเลิศอันดับ๒ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย(สหวิทยาเขต๑)
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร โรงเรียนน้ำยืนวิทยาและโรงเรียนอำนาจเจริญ

ส่วนการประเมินระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (smss) เป็นโรงเรียนต้นแบบของ สพม.๒๙ ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละสหวิทยาเขต ได้แก่

- โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย (สหวิทยาเขต๑)
- โรงเรียนสหธาตุศึกษา(สหวิทยาเขต๒)
- โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา(สหวิทยาเขต๓)
- โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร(สหวิทยาเขต๔)
- โรงเรียนวารินชำราบ(สหวิทยาเขต๕)
- โรงเรียนน้ำยืนวิทยา (สหวิทยาเขต๖)
- โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม(สหวิทยาเขต๗) และ
- โรงเรียนปทุมราชวงศา (สหวิทยาเขต๘)
ที่มา  http://www.obec.go.th/news/53987
78
วิทยาศาสตร์ / มอบรางวัลในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
« กระทู้ล่าสุด โดย Wijitwat เมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2014, เวลา 09:33:47 am »
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ได้มีการมอบรางวัลให้กับนร. ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
79
ประชาสัมพันธ์ / Big Concert โรงเรียนวารินชำราบ
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchay เมื่อ วันที่ 06 กันยายน 2014, เวลา 22:32:45 pm »
               ด้วยโรงเรียนวารินชำราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29  ร่วมกับ บริษัทกิจเจริญไทย จำกัด ได้จัดกิจกรรมโครงการ Big Project Campus เพื่อมอบความสุข ความบันเทิงมีกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกด้านการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจร รณรงค์ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เรียนรู้ถึงโทษของการ ฝ่าฝืนกฎจราจร รณรงค์ ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ ขับไม่โทร และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนวารินชำราบ

.....ชมภาพทั้งหมด.....80
ประชาสัมพันธ์ / กีฬา สพม.29 เกมส์ ครั้งที่ 2
« กระทู้ล่าสุด โดย kruchay เมื่อ วันที่ 06 กันยายน 2014, เวลา 22:20:04 pm »
               ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน "สพม.เกมส์ ครั้งที่ 2 " ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 - 4 กันยายน 2557 โดยโรงเรียนวารินชำราบได้นำนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิด และการขึ้นอัฒจรรย์เชียร์การแข่งขันกีฬา กรีฑา ในครั้งนี้ด้วย

.....ชมภาพทั้งหมด.....

หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10