ผู้เขียน หัวข้อ: ป้องกันได้ปลอดภัยเสมอ พร้อมสื่อPresentation ประเภท โปรแกรม MS Power Point  (อ่าน 1587 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ wallapa

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 4
  • เพศ: หญิง
  • ลูกเหลืองดำ
ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 8 ป้องกันได้ ปลอดภัยเสมอ
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว  ที่มีบทสรุปผ่านสื่อPresentation ประเภท โปรแกรม MS Power Point   

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี่ >>> ...คลิ๊ก.... หรือ ..คลิ๊ก...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันที่ 25 พฤศจิกายน 2014, เวลา 02:25:28 am โดย ครูโอ๊ต »

ออฟไลน์ ครูโอ๊ต

  • สักวันต้องได้ดี
  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 140
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน( Project Based Learning)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: วันที่ 05 ธันวาคม 2014, เวลา 03:31:45 am »
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน( Project Based Learning) ผ่านสื่อประเภท Presentation โปรแกรม MS Power Point สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว รายวิชา สุขศึกษาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
   เป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่ผู้สอนนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถสมรรถนะของผู้เรียน ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งสู่เตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นตัวกระตุ้น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Life Long Learning ) สอดคล้องกับทฤษฎี Constructivism ยึดหลักการของ Constructionism การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (PL) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ทั้งการแสวงหาความรู้ สืบค้นข้อมูล ทั้งทักษะชีวิต ด้านการคิดวิเคราะห์ ด้านการตัดสินใจ แก้ปัญหา ทักษะการจัดการกับข้อมูล ทักษะการนาเสนอผลงานผ่านสื่อเทคโนโลยี โดยเน้นผู้เรียนให้ลงมือกระทาด้วยตนเอง ทาให้ได้พัฒนาความรับผิดชอบ ความมีวินัยในตนเอง ความสามัคคี สามารถประยุกต์องค์ความรู้ผ่านการบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Learn to service) คือกิจกรรมการพัฒนาทักษะการดาเนินชีวิต พิชิตปัจจัยเสี่ยง เป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนนาความรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
   ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ และหลักการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ คือ เชื่อมั่นในศักยภาพความสามารถผู้เรียน และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในชุมชน นักเรียนสามารถ Download ได้ Link พร้อมสื่อ ประเภท Presentation โปรแกรม MS Power Point ดังนี้
บทที่ 1 ความเป็นมาของปัญหา,ความมุ่งหมายในการศึกษา ,ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ,สมมติฐาน,ตัวแปรในการศึกษา, นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง, ประโยชน์ในการศึกษา  >ดาวน์โหลด PDF | PPT
บทที่ 2 เอกสารและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ศึกษา  >ดาวน์โหลด PDF | PPT
บทที่ 3 วิธีดาเนินการศึกษา  >ดาวน์โหลด PDF | PPT
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  >ดาวน์โหลด PDF | PPT
บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล  >ดาวน์โหลด PDF | PPT

***สอบถามครูได้ตลอดเวลา E-mail : wallapa.noi@hotmail.com / Facebook : Noi Wallapa
ค่าของคนอยู่ที่การกระทำ...ทำดีไม่มีใครเห็น...แต่เราเห็นและเป็นสุข...เหนื่อย...ท้อ...แต่สู้