แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ผู้ดูแลระบบ

หน้า: [1] 2 3 ... 11
1
ทิป เทคนิค Mikroik / VPN multisite
« เมื่อ: วันที่ 05 กันยายน 2019, เวลา 12:18:09 pm »
 :27: :27: :27:
การคอนฟิก mikrotik ทำ vpn แบบ multisite

2
ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งาน VMware ESXi server / Upgrading from ESXi 6.5 to ESXi 6.7 via SSH and esxcli
« เมื่อ: วันที่ 07 กรกฎาคม 2019, เวลา 11:32:06 am »
 :28: :28: :28:
Upgrading from ESXi 6.5 to ESXi 6.7 via SSH and esxcli
Following VMware’s release of ESXi 6.7, I upgraded my ESXi 6.5 server to ESXi 6.7 using SSH and esxcli. For those interested, see below the jump for the details of the process I used.To upgrade from ESXi 6.5 to 6.7 using esxcli
 
1. Shut down all VMs running on your ESXi host machine.
2. Enable SSH on your ESXi server, if it is not already enabled.
3. Connect via SSH.


4. Once logged in, run the following command to enter maintenance mode:
 
1vim-cmd /hostsvc/maintenance_mode_enter
 

 
5. After putting ESXi into maintenance mode, run the following command to set the correct firewall rules for the httpClient:
 
1esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient
 

 
6. Next, run the following command to list the ESXi 6.7 updates available. You want the latest one that ends in -standard for your version of VMware.
 
1esxcli software sources profile list -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml | grep ESXi-6.7
 

 
7. Once you’ve identified the correct version of VMware (as of 5-18-2018, this is ESXi-6.7.0-8169922-standard), run the following command to download and install the update.
 
1esxcli software profile update -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml -p ESXi-6.7.0-8169922-standard
 

 
Note: It is very important that you run esxcli software profile update here. Running esxcli software profile install may overwrite drivers that your ESXi host needs.
 
8. Once the update has been installed and prompts you to reboot, run the following command to restart:
 
1reboot
 


9. After your ESXi host restarts, connect via SSH and run the following command to exit maintenance mode:
 
1vim-cmd /hostsvc/maintenance_mode_exit
 

 
At this point, your ESXi host should be upgraded to ESXi 6.7.0.

 

3
ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งาน VMware ESXi server / Upgrade ESXi 6.x to 6.7 via CLI – Two methods
« เมื่อ: วันที่ 07 กรกฎาคม 2019, เวลา 11:14:35 am »
 :03: :03: :03: :03:
Upgrade ESXi 6.x to 6.7 via CLI – Two methods

After yesterday’s upgrade ESXi 6.x to 6.7 via ISO, which is the easiest method, today we’ll explore two other ones of upgrade ESXi 6.x to 6.7 via CLI. One of the methods will use directly the Internet so you’ll need an Internet connection on the host you’ll want to upgrade. The second method will use an offline bundle, but free users does not have an access to this download.   So unless your organization has a paid version of ESXi and vSphere (and I hope so), you cannot as free ESXi user, download the “VMware-ESXi-6.7.0-8169922-depot.zip” file from VMware.
But let’s start with the method which upgrades ESXi 6.x to 6.7 via CLI and uses the VMware OnLine depot. It’s freely accessible without a paid license of any VMware product. I think that VMware does this in purpose just to make things a little bit more difficult -:).
The process is fairly similar to what we’ve already done for 6.0 to 6.5 upgrade, but let’s recap this for new users and new folks who learning about VMware virtualization technology.Upgrade ESXi 6.x to 6.7 via CLI – from VMware OnLine depotStep 0: Enable swap on local datastore – connect to your ESXi host via HTML5 host client by typing https://IP_or_FQDN/ui and going to the Manage > System > Swap > Edit Settings > Drop Down and Select your local datastore.>Note: If you don’t do that, you’ll end up with an installation error saying “Failed updating the bootloader: Execution of command /usr/lib/vmware/bootloader-installer/install-bootloader failed: non-zero code returned…. return code: 1”
Step 1: Connect to your ESXi host via host client and enable SSH (if you haven’t already done yet), then enter a maintenance mode and enable one firewall rule for web traffic (disabled by default) with this command:
esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient
Step 2: Enter this command to list all available profiles. We filter only those which are relevant to our case – upgrade to ESXi 6.7
*********************************************************************

Shop for vSphere licenses at VMware Store:*********************************************************************
esxcli software sources profile list -d
https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml | grep -i ESXi-6.7You’ll see two profiles. We pick the “ESXi-6.7.0-8169922-standard” one for our situation.

Step 3: The upgrade – Execute this command which will use the profile to upgrade the ESXi 6.x host>Note: The -p stands for “profile” and the -d stands for “depot”.And you should see the message saying that the upgrade was successful.

Reboot the host to complete the upgrade process and you are done.Upgrade ESXi 6.x to 6.7 via CLI – via “Offline Bundle”The offline bundle is a file which is available for paid customers only. Free ESXi users do not have an access to this download.

Step 0: The same as for the method above. You have to enable swap on the local datastore.
Step 1: After downloading the “VMware-ESXi-6.7.0-8169922-depot.zip” file, place it (upload it) to a datastore which is visible by your ESXi host. Best would be a local datastore, if this host has some. If not, it can also be a shared datastore too.
Put your host into maintenance mode, enable SSH if you haven’t done yet.
Step 2: Execute this command to upgrade your ESXi 6.x to 6.7
esxcli software profile update -p ESXi-6.7.0-8169922-standard -d /vmfs/volumes/your_datastore/VMware-ESXi-6.7.0-8169922-depot.zip
Where “your_datastore” is the name of the datastore where you have uploaded the Offline bundle file.
After checking that your upgrade was successful, reboot your host. You should see a message saying that the upgrade completed successfully.Wrap Up:As you can see, both methods are similar where the first one uses VMware Online depot (accessible to anyone) and the second one supports environments without an Internet access. Both methods are supported upgrade methods.
You can use those upgrade possibilities if you do not use VMware vCenter server. However If you have vCenter server license, it’s pretty much easier to use VMware Update Manager (VUM) whcih is the tool to conduct those upgrades, especially for clustered environments. We’ll do a post on that next. Stay tuned.

4
ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งาน VMware ESXi server / Upgrade to VMware vSphere ESXi 6.7 Update 2 with Command Line
« เมื่อ: วันที่ 07 กรกฎาคม 2019, เวลา 11:03:58 am »
 :03: :03: :03:
Upgrade to VMware vSphere ESXi 6.7 Update 2 with Command Line

VMware ESXi Command Line Tools for Getting Version and Profile Info The ESXi esxcli command line tool provides really great commands to determine the specific system version of your current ESXi server as well as the current profile if you want that information as well.
To get the specific version of the ESXi server, use the following command:
esxcli system version get
To get the ESXi Image Profile, use the following command:
esxcli software profile get
 Running-the-ESXCLI-commands-to-get-the-ESXi-system-version-and-Image-Profile Upgrade to VMware vSphere ESXi 6.7 Update 2 with Command LineRunning the ESXCLI commands to get the ESXi system version and Image Profile Upgrade to VMware vSphere ESXi 6.7 Update 2 with Command Line The process to upgrade to VMware vsphere ESXi 6.7 Update 2 with Command Line is very straightforward. This is accomplished with a few commands. The first thing that needs to be done is to allow the ESXi host out to the Internet to pull down the required patches. To do that, use the following command:
esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient
Now you will want to place the host into maintenance mode. You can do this from the command line with the following commands:
vim-cmd /hostsvc/maintenance_mode_enter
vimsh -n -e /hostsvc/maintenance_mode_exit
Once you have the Image Profile for the ESXi version you want to upgrade/update to and the host is in maintenace mode, it is simply a matter of running the command for the upgrade. This is accomplished by running the following esxcli command:
esxcli software profile update -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml -p ESXi-6.7.0-20190402001-standard
 After-running-the-ESXCLI-command-to-update-the-host-shows-success-and-prompts-for-a-reboot Upgrade to VMware vSphere ESXi 6.7 Update 2 with Command Line As a side note, if you want to search for or see the available Image Profiles with the esxcli command, you can use the following:
esxcli software sources profile list -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml | grep ESXi-6.7.0
This will search for and display the image profiles available for 6.7.0 versions which can be a good way to see what is available if you don’t have access to query the latest image profiles by another means.
 Wrapping Up Upgrading a VMware ESXi host from the command line is easily accomplished and provides a really great and easy way to upgrade ESXi hosts to a specific Image Profile. This is especially useful if you have a standalone ESXi host or need to upgrade a host to a specific version. Using the above commands it is a simple matter of deciding on the Image Profile, allowing HTTP connectivity, placing the host in maintenance mode, and then running the update.

CR:https://www.virtualizationhowto.com/2019/04/upgrade-to-vmware-vsphere-esxi-6-7-update-2-with-command-line/

5
ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งาน VMware ESXi server / Update-from-esxi6.7-6.7_update02
« เมื่อ: วันที่ 06 กรกฎาคม 2019, เวลา 10:25:01 am »
 :19: :19: :19: :19:

ดาวน์โหลดได้ที่เว็บนี่ หรือลิงก์ด้านล่าง
====================
หรือ
wget http://dl1.vcloudtip.com/vMWare_Files/vsphere_6.7/6.7%20Update%202/update-from-esxi6.7-6.7_update02.zip
====================
 :here:
http://vcloudtip.com/vmware-vsphere-6-7-update2/
คลิกดาวน์โหลด update-from-esxi6.7-6.7_update02.zip

 >:D >:D >:D >:D

==========
จบด้วยวิธีการ Update หลัง Up ไฟล์ขึ้น Host
==========

esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient

esxcli software vib update -d "/vmfs/volumes/...../update-from-esxi6.5-6.5_update01.zip"

esxcli network firewall ruleset set -e false -r httpClient

reboot

=========

6
ทิป เทคนิค ติดตั้งและใช้งาน VMware ESXi server / เทคนิคการ Clone Guest บน Vmware Esxi 6
« เมื่อ: วันที่ 06 กรกฎาคม 2019, เวลา 10:12:56 am »
 :28: :28: :28: :28:
เทคนิคการ Clone Guest บน Vmware Esxi 6

7
ถาม-ตอบปัญหา IT/Computer / แก้ smf error Field 'ua_os' doesn't
« เมื่อ: วันที่ 22 มิถุนายน 2019, เวลา 13:15:53 pm »
 :28: :28: :28:

ฐานข้อมูลมีปัญหา
smf จะบันทึก ไม่ได้ฟ้อง

Field 'ua_os' doesn't have a default value
ไฟล์: /var/www/html/botany/Sources/Subs-Post.php
Line: 1817

การแก้ แก้ที่ฐานข้อมูล โครงสร้าง

ua_os
ua_browser
ua_os_icon
ua_browser_icon

==================

แก้จาก NONE  เป็น NULL

==================
หรือ ไปลบฟิลด์ในฐานข้อมูลทิ้ง ไม่ได้ใช้

8
 :8: :8: :8:

สอนใช้โปรแกรม nero ไรท์แผ่นง่ายๆ


9
 :10: :10: :10:

วิธีไรท์แผ่น CD DVD ง่ายๆ ใน Windows

10

 [PZ05] [PZ05] [PZ05]

ติดตั้ง Microsoft Office 2019 ตัวเต็ม ถาวร


11
 [PZ05] [PZ05] [PZ05]

Microsoft Office 2013 ดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายนิดเดียว


12
Microsoft Office 2013 / Microsoft Office 2013 ดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายนิดเดียว
« เมื่อ: วันที่ 11 มิถุนายน 2019, เวลา 11:27:27 am »

 [PZ05] [PZ05] [PZ05]

Microsoft Office 2013 ดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายนิดเดียว


13

 :YoYoXiXi1: :YoYoXiXi1: :YoYoXiXi1:

วิธีติดตั้ง Microsoft Office 2016 Pro Plus ล่าสุด


14
 :YoYoXiXi1: :YoYoXiXi1: :YoYoXiXi1:
การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ ภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเล
https://drive.google.com/open?id=1NiZlpALuxyIF5CCgC99rjht3u1ud2Ee4

15
 :YoYoXiXi1: :YoYoXiXi1: :YoYoXiXi1:

การทดลองใช้สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ CAI เรื่อง ก๊าซ ของเหลวและของแข็ง

https://drive.google.com/open?id=1RvxKjv_zQ87RcnTAtcq1-Gx4cCrZrToe

หน้า: [1] 2 3 ... 11