คณิตศาสตร์

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] โปรแกรมช่วยครูทำปพ5แบบตัดเกรดได้ (ครบทุกด้านที่ต้องทำ)

[2] โปรแกรมช่วยคำนวณSDQ(ปรับปรุง16มิถุนายน2556)

[3] แจกรูปอาเซียน

[4] โปรแกรมช่ว่ยคำนวณSDQ(แก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว25 มิ.ย.55)

[5] โปรแกรมช่วยคำนวณอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และสมรรถนะสำหรับม.1จำนวน 7 ห้อง

[6] โปรแกรมช่วยคำนวณอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน และสมรรถนะสำหรับระดับชั้นอื่นๆ

[7] เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต

[8] แบบประเมินการอบรม โครงการพัฒนาการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศ (E Learning)

[9] แบบประเมินผลการอบรมหลักสูตร Getting Started

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version