ผู้เขียน หัวข้อ: กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  (อ่าน 1337 ครั้ง)

ออฟไลน์ ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง

  • วันนี้คุณทำความดีหรือยัง
  • Administrator
  • มือสมัครเล่น
  • *****
  • กระทู้: 31
  • จิตสงบ ชีวิตเป็นสุข
    • ดูรายละเอียด
    • ศูนย์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายวารินชำราบ
        
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
       กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการสนับสนุน นอกจากกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวม ปลูกรักษา อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยได้เริ่มมีกิจกรรมพิเศษนี้ในปี พ.ศ.2539 มีงานผลิตพืชสวนประดับภาคใต้เป็นงานแรก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. หรือดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติในสาขาต่างๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้คำแนะนำ และให้แนวทางการศึกษาจัดตั้งเป็น ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.  และ  ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนต่อไป
 
 สรุปการดำเนินในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมีทั้งในส่วน ที่ดำเนินงานในส่วนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช ดำริฯ และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ ได้แก่
 
    1. การเผยแพร่และฝึกอบรมซึ่งดำเนินงานโดย อพ.สธ.
        งานจัดนิทรรศการจำนวน 2 ครั้ง
            ครั้งที่ 1 การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลองไผ่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคม 2548

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานประชุมวิชาการฯ 

 
 สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมจัดการประชุมฯ และผู้เข้าร่วมงาน
        1. นักวิจัย นักวิชาการ (อพ.สธ.ร่วมกับชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ระหว่างวันที่ 20 -22 ตุลาคม 2548 ณ อาคารประชุม 2
          1.1 นำเสนอภาคบรรยาย 31 เรื่อง
                - นักวิจัยและนักวิชาการจากภายนอก 28 เรื่อง
                - นักวิจัยและนักวิชาการ อพ.สธ. 3 เรื่อง
          1.2 นำเสนอภาคโปสเตอร์ 49 เรื่อง
                - นักวิจัยและนักวิชาการจากภายนอก 45 เรื่อง
                - นักวิจัยและนักวิชาการ อพ.สธ. 4 เรื่อง
       2. หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริ
          2.1 ในส่วนของนิทรรศการ แบบถาวร
                2.1.1 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
                       - สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว “เกาะพระทอง”
                2.1.2 ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
                       - สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว “เกาะแสมสาร”
                2.1.3 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
                       - เกาะและทะเลไทย (รายงานความก้าวหน้าฯ)
                       - หนองระเวียง
                2.1.4 หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ 21 หน่วยงาน
         2.2 ในส่วนของนิทรรศการ แบบไม่ถาวร
                2.2.1 หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ 26 หน่วยงาน
                2.2.2 เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 16 เรื่อง
 
 สรุป จำนวนผู้เข้าร่วมเข้าประชุม (บุคคลทั่วไป) และผู้ร่วมจัดประชุม (นักวิจัยและนักวิชาการ) จำนวน 200 คน
 
      3. โรงเรียน
  สรุปผลการดำเนินงานในกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
           1. การจัดนิทรรศการ
              1.1 สถานศึกษาที่เข้าร่วม การจัดนิทรรศการฯ จำนวน 160 แห่ง
                   1.1.1 การจัดนิทรรศการในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน จำนวน 21 แห่ง
                   1.1.2 การจัดนิทรรศการนอกเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน จำนวน 77 แห่ง
                   1.1.3 การจัดนิทรรศการการศึกษาพืชในภาคโปสเตอร์ จำนวน 59 แห่ง
                   1.1.4 การจัดนิทรรศการการเรียนรู้ทรัพยากรทะเล จำนวน 3 แห่ง
          2. การนำเสนอบนเวที รวม 38 รายการ (ณ อาคารประชุม 1)
              2.1 นำเสนอบนเวทีประชุมวิชาการระดับโรงเรียน จำนวน 16 แห่ง
              2.2 การนำเสนอบนเวทีกลางแจ้ง มีรายการแสดงทั้งหมด 22 รายการ
          3. กิจกรรมพิเศษ มี 6 กิจกรรม
              3.1 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์
              3.2 ภาพวาดนกและปลา
              3.3 การประดิษฐ์หุ่นสัตว์จากวัสดุธรรมชาติ
              3.4 การสลักผักและผลไม้
              3.5 การทำสไลด์ถาวร
              3.6 การตอบปัญหาทางชีววิทยา
        4. ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยสถานศึกษา จำนวน 13 แห่ง
 
     4. เกษตรกร
        คณะผู้ร่วมจัดงาน
        ผู้จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ได้แก่กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย (คกร.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 2 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

        ผู้เข้าร่วมประชุม
นับจากข้อมูลการลงทะเบียนการจัดประชุมวิชาการฯ ตั้งแต่วันที่ 21-24 ตุลาคม 2548 จำนวน รวมทั้งสิ้น 2,911 คน
 
        จำนวนซุ้มที่ร่วมจัดนิทรรศการ
        การจัดนิทรรศการวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 44 ซุ้ม แบ่งเป็นซุ้มนิทรรศการของหน่วยงานราชการ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายเกษตรกรที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพธุรกิจสมุนไพรไทยสปา SMEs แห่งชาติ จำนวน 25 ซุ้ม และเป็นซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์จำนวน 19 ซุ้ม สำหรับกรมพัฒนาที่ดินมีซุ้มนิทรรศการในส่วนของเกษตรกรจำนวน 3 ซุ้ม ประกอบด้วยการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติเกษตรอินทรีย์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตภัณฑ์ 12 มหัศจรรย์ของกรมพัฒนาที่ดิน และภูมิปัญญาหมอดินอาสา
 
สรุป
  1.จำนวนผู้เข้าร่วมจัดประชุมในการจัดนิทรรศการ (ครูและนักเรียน) และแสดงโปสเตอร์ในส่วนโรงเรียน จำนวน 1,330 คน
  2.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเวทีประชุมวิชาการระดับโรงเรียน ณ อาคารประชุม 1 ระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคม 2548 จำนวน 1,858 คน
  3. จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ ตลอดงาน ประมาณ25,500 คน
 
    ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
    ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ. สธ. มีกำเนิดเมื่อวันที่  23 มิถุนายน  2544  ในการประชุมทางด้านวิชาการ ทรัพยากรไทย อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตสำนึกแห่งนักวิจัยไทย ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากแนวคิดของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ. สธ. หลายสถาบัน ที่ได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นเวลาหลายปี โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับกลุ่มทำงานให้เป็นองค์กรทางวิชาการที่มีมาตรฐาน เป็นประโยชน์แท้ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม โดยยึดพระราชดำริแห่งการอนุรักษ์ที่ให้สร้างจิตสำนึกด้วยการปลูกฝังให้เห็นความงดงาม ความน่าสนใจจนเกิดเป็นปิติ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันในรูปของอาสาสมัคร  โดยมุ่งเน้นถึงผลสำเร็จของงานเป็นหลัก ไม่ยึดถือสถาบันต้นสังกัดเป็นที่ตั้ง สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และผลงานที่ได้ในกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติงาน หรือองค์กรทางวิชาการอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายของศาสตร์ต่าง ๆ จนสามารถสร้างประโยชน์แท้ จากทรัพยากรไทยอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนแก่ประเทศชาติ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเหล่านี้ไปสู่เยาวชน หรือประชาชนชาวไทยได้ในทุกระดับ
                              
:) หากมีความพอเพียง ชีวิตก็เพียงพอ :)