กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
อยู่ในแผนพัฒนาครับ โมดูลนี้หยุดพัฒนาไปนาน เพราะใช้กันน้อยมากๆ ครับ
 :) :) :) :)
2
รายงานการเข้าชั้นเรียน สามารถสรุปเป็นภาคเรียนได้มั้ยครับ
3
 8) 8) 8)
ปกติเกิดขึ้นได้ยาก ครับ ถ้าไม่มีการเข้าไปจัดการอะไร เกี่ยวกะ user และ/หรือ เกี่ยวกะฐานข้อมูลของระบบ ครับ ถ้าจะให้ชัวร์ ต้องเข้าไปดูที่ฐานข้อมูล mysql ข้อมูลนั่นๆ ยังอยู่มั้ย หรือถูกลบออกไปแล้ว หรือ ฐานข้อมูลอาจเกิดการขัดข้อง  ลองซ่อมแซมหรือ รีแพร์ฐานข้อมูลดูผลก่อนก็ดีนะครับ

## การเข้าไปดำเนินการใดๆ ในฐานข้อมูล ควรสำรองก่อน และดำเนินการด้วยความเข้าใจ อย่างระมัดระวัง.. ครับ
4
กรณีของสารบรรณโรงเรียน เข้าสู่ระบบแล้ว ไม่ปรากฏรายการหนังสือรับทั้งข้อมูลเก่าและเรื่องเข้าใหม่ (เป็นเฉพาะแค่บางโรงเเรียนเท่านั้น) ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะ ได้ตรวจสอบการตั้งค่ารายการต่าง ๆ ของโรงเรียนดังกล่าวแล้วทุกอย่างถูกต้อง และใช้งานระบบฯ ในการรับส่งหนังสือมาโดยตลอด ไม่เคยมีปัญหา ตอนนี้ไม่สามารถรับเรื่องเข้าใหม่ได้ แต่ในส่วนอื่นยังใช้งานได้ปกติ มีวิธีแก้ไขอย่างไรคะ
5
เวอร์ชั่นนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ

แก้ Bug และปรับปรุงระบบให้ support ระบบ NOS เวอร์ชั่นใหม่่ๆ php เวอร์ชั่นใหม่ๆ เช่น php7.0 เป็นต้น
6
 here: here: here:
Centos7.4-PHP7.1-LEMP Stack (CentOS7.4 (ใหม่ล่าสุด) + nginx + MariaDB + php7.1 (ใหม่ล่าสุด)
ก่อนอื่นติดตั้ง CentOS แบบเบสิกให้เรียบร้อยก่อน ตัวเสรมอื่นๆ ยังไม่ต้องเลือก แล้วค่อยเริ่ม..คัดลอกวางได้เลย

yum -y install nano wget net-tools
============================
nano /etc/yum.repos.d/nginx.repo
============================
[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1
============================
yum -y install nginx
=============================
yum -y install firewalld
systemctl start firewalld.service
systemctl enable firewalld.service
===Configure firewalld to Allow Nginx Traffic====
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=https
firewall-cmd --reload
==============================
Installing PHP 7.1 on CentOS 7 with Nginx
==============================
yum -y install mariadb mariadb-server
systemctl enable mariadb.service
systemctl start mariadb.service
mysql_secure_installation
=====================================
yum -y install epel-release
rpm -Uvh http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

### Install PHP 7.1 ##############

yum --enablerepo=remi-safe -y install php71
=====================
check:
=====================
php71 -v

###### Some aditonal packages ###############

$ yum install php71-php-mcrypt php71-php-mcrypt php71-php-json php71-php-mbstring php71-php-xml php71-php-soap php71-php-xmlrpc php71-php-simplexml php71-php-curl php71-php-mysqlnd

#### Install PHP-FPM  ##################

yum --enablerepo=remi-safe -y install php71-php-fpm
=================================
Start & Set for boot
=================================
systemctl start php71-php-fpm
systemctl status php71-php-fpm.service
systemctl enable php71-php-fpm

================PHP / PHP FPM Config?===============

nano /etc/opt/remi/php71/php-fpm.d/www.conf
[===]
user = nginx
; RPM: Keep a group allowed to write in log dir.
group = nginx
[====]
=================
listen.owner = nginx
listen.group = nginx
listen.mode = 0660

==============
[===]
; Default Value: clean env
env[HOSTNAME] = $HOSTNAME
env[PATH] = /usr/local/bin:/usr/bin:/bin
env[TMP] = /tmp
env[TMPDIR] = /tmp
env[TEMP] = /tmp

===========================================
# edit Default www
nano /etc/nginx/conf.d/default.conf
===========================================
server {
    listen       80;
    server_name  localhost;
   root   /usr/share/nginx/html;
   
    #charset koi8-r;
    # access_log  /var/log/nginx/log/host.access.log  main;

    location / {
        root   /usr/share/nginx/html;
        index  index.php index.html index.htm;
    }

    error_page  404              /404.html;

    # redirect server error pages to the static page /50x.html
    #
    error_page   500 502 503 504  /50x.html;
    location = /50x.html {
        root   /usr/share/nginx/html;
    }

    # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
    #
    #location ~ \.php$ {
    #    proxy_pass   http://127.0.0.1;
    #}

    # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
    #
    location ~ \.php$ {
        root  /usr/share/nginx/html;
        try_files $uri =404;
    #   fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
        fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
        fastcgi_index  index.php;
    #    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
   fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include        fastcgi_params;
    }

    # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
    # concurs with nginx's one
    #
    #location ~ /\.ht {
    #    deny  all;
    #}
}

========================
nano /usr/share/nginx/html/info.php
<?php
phpinfo();
?>
========================
service nginx restart
service php71-php-fpm restart
=========================
======install phpmyadmin =================
yum -y install phpmyadmin
nano /etc/phpMyAdmin/config.inc.php
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'http';    # เดิม cookie
ln -s /usr/share/phpMyAdmin/ /usr/share/nginx/html/
chown -R nginx:nginx /var/opt/remi/php71/lib/php/session

========================================
กำหนดสิทธิ์ seklinux ไม่เช่นนั้นจะอัพโหลดไฟล์เข้าระบบไม่ได้ ต่อให้กำหนดสิทธิ์ โฟลเดอร์ใดๆ เป็น 777  แล้วก็ตาม
selinux permission

PHP Warning: move_uploaded_file(): Unable to move
============================================
disable


# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of three two values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are pr$
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

##แก้  SELINUX=enforcing   เป็น SELINUX=disable
หรือเปิดเป็นไฟล์ๆ ไป

 chcon -R -t httpd_sys_rw_content_t  /usr/share/nginx/html/smss411/modules/person/upload/
==================the end==================
7
 here: here:
หากดำเนินการตามด้านบนถูกต้องแล้ว อาจจะเป็นที่กระบวนการ Config Server กรณีใช้ CentOS แนะนำให้ดูที่ Log ของระบบ
อาจติดที่   SELINUX permiision

การUpload ไม่ขึ้นสำหรับ Centos อาจติดที่ SELINUX permiision ไม่ถูกกำหนดให้มีสิทธิ์ ลอง disable แล้ว reboot หรือ restart ระบบดูสักรอบ
การปิด SELINUX permiision ทำได้ดีงนี้

#nano /etc/sysconfig/selinux

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=enforcing                                                       
# SELINUXTYPE= can take one of three two values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are pr$
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

# เปลี่ยน  SELINUX=enforcing   เป็น  SELINUX=disable

บันทีก แล้ว restart หรือ reboot ระบบแล้วลองทดสอบดูใหม่
หรือ หากไม่ต้องการปิด ให้เปิดใช้สิทธิ์ทุกโฟลเดอร์ที่มีการอัพโหลด ดาวน์โหลด ด้วยคำสั่ง
ตัวอย่าง...

 chcon -R -t httpd_sys_rw_content_t   /var/www/html/smss/modules/person/upload/     
 chcon -R -t httpd_sys_rw_content_t   /var/www/html/smss/modules/person/picture/

ทำให้ครบทุกไฟล์จากด้านบน...


8
ดาวน์โหลดตัวเต็มและตัวอัพเดทระบบ SMSS / Re: ตัวเต็ม smss เวอร์ชั่น 4.11
« กระทู้ล่าสุด โดย krubig8972 เมื่อ 21 กันยายน 2017, :15:44:49 pm »
เวอร์ชั่นนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ
9
 8) 8) 8)
หากดูตามคู่มือ จะพบว่าระบบทำได้อยู่แล้วนะครับ
แอดมินไปเปิดสิทธิ์ที่ส่วนจัดการ    ..../admin แล้วกำหนดสิทธิ์
ให้ นักเรียน/ผู้ปกครอง login ด้วย เลขประจำตัวนักเรียน
แล้วเข้าดูรายงาน บุคคล หรือ ห้องเรียน แล้วค้นหาชื่อ คลิก เป็นอันจบครับ


*** ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่า แต่ละโมดูลควรกำหนดสิทธิ์ในส่วนจัดการ ในโมดูลนั้นอย่างไร
เพราะกำหนดได้ว่า จะให้ใครเป็นผู้ใช้งาน เฉพาะครู หรือทั้งสองฝ่ายครับ
10
วันนี้เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่มีปัญหา ขาดเรียน หลบเรียนบ่อยมาพบ
ผู้ปกครองถามว่า นักเรียนของตนหลบเรียนวิชาอะไร คาบที่เท่าไหร่บ้าง
จะได้ตามนักเรียนได้ทันท่วงที
- อยากให้ผู้ปกครองสามารถดูรายงานข้อมูล การมาเรียน การเข้าชั้นเรียน เฉพาะลูกของตนเองได้มั้ยครับ
หน้า: [1] 2 3 ... 10